Menu.

Niramisher Bahaar (Veg Main Course)

Niramish Bahar Plain

Basmati Rice, Dal, Bhaja, 2 Diff Sabji, Chatni, Papad

Rs 130

Niramish Bahar & Dhonka

Basmati Rice, Dal, Bhaja, Sabji, Dhonka, Chatni, Papad

Rs 150

Niramish Bahar & Paneer

Basmati Rice, Dal, Bhaja, Sabji, Paneer, Chatni, Papad

Rs 170

Navratna Bahar

Basmati Rice, Dal, Bhaja, Sabji, Paneer, Navratna bahar,Chatni, Papad

Rs 200

See MENU & Order

Fish Main Course

Katapona Bahar

Basmati Rice, Dal, Bhaja,Sabji, Katapona, Chatni, Papad

Rs 180

Bata Bahar

Basmati Rice, Dal, Bhaja, Sabji, Bata, Chatni, Papad

Rs 170

Topsa Bahar

Basmati Rice, Dal, Bhaja, Sabji, Topse, Chatni, Papad

Rs 200

Pomfret Bahar

Basmati Rice, Dal, Bhaja,Sabji, Pomfret, Chatni, Papad

Rs 250

Vetki Bahar

Basmati Rice, Dal, Bhaja, Sabji, Vetki, Chatni, Papad

Rs 250

Tangra Bahar

Basmati Rice, Dal, Bhaja, Sabji, Tangra, Chatni, Papad

Rs 200

Parse Bahar

Basmati Rice, Dal, Bhaja, Sabji, Parse, Chatni, Papad

Rs 200

Morola Bahar

Basmati Rice, Dal, Bhaja, Sabji, Morola, Chatni, Papad

Rs 175

See MENU & Order

Chicken/Mutton Main Course

Chicken Bahar

Basmati Rice, Dal, Bhaja, Sabji, Chicken (4pcs), Chatni, Papad.

Rs 250

Chicken Bahar (2 PCS)

Basmati Rice, Dal, Bhaja, Sabji, Chicken (2 pcs), Chatni, Papad.

Rs 180

Mutton Bahar

Basmati Rice, Dal, Bhaja, Sabji, Mutton (4pcs), Chatni, Papad

Rs 450

Mutton Bahar (2 PCS)

Basmati Rice, Dal, Bhaja, Sabji, Mutton (2pcs), Chatni, Papad

Rs 320

See MENU & Order

Best Bengali Prawn Recipe(side Dish)

Galda Chingrir Malaikari

Galda Chingrir Malaikari

Rs 250

Chingrir Bati Chachchari

Chingrir Bati Chachchari

Rs 150

Mocha Chingri

Mocha Chingri

Rs 170

Lau Chingri

Lau Chingri

Rs 170

Kochu Chingri

Kochu Chingri

Rs 170

Bhuna Chingrir Aloo Makha (4pcs)

Bhuna Chingrir Aloo Makha (4pcs)

Rs 120

Kumro Bhendir Tok Chingri ( Special )

Kumro Bhendir Tok Chingri ( Special )

Rs 150

See MENU & Order

Mutton (Side Dish )

Chilli Mutton Fry

Full With 6 Pieces

Rs 450

Chilli Mutton Fry

Half with 4 Pieces

Rs 300

Mutton Sukkha

Full With 6 Pieces

Rs 450

Mutton Sukkha

Half with 4 Pieces

Rs 300

Mutton Handi

Full with 8 Pieces

Rs 700

Mutton Handi

Half with 4 Pieces

Rs 350

Mutton Do Pyaza

Full with 6 Pieces

Rs 450

Mutton Do Pyaza

Half with 4 Pieces

Rs 300

Mutton Rogan Josh

Full with 6 Pieces

Rs 600

Mutton Rogan Josh

Half with 4 Pieces

Rs 400

Kashmiri Mutton Kofta

Full with 8 Pieces

Rs 1200

Kashmiri Mutton Kofta

Half with 4 Pieces

Rs 700

Bengali Mete Chorchori

Full

Rs 750

Bengali Mete Chorchori

Half

Rs 450

See MENU & Order

Best Bengali Crab Recipe (SIDE DISH)

Mud Crab Curry ( Bengali Style)

Full with 4 Pieces

Rs 400

Mud Crab Curry ( Bengali Style)

Half with 2 Pieces

Rs 250

Coconut Crab Curry

Full with 4 Pieces

Rs 500

Coconut Crab Curry

Half with 2 Pieces

Rs 260

Mud Crab Chilli

Full with 6 Pieces

Rs 550

Mud Crab Chilli

Half with 4 Pieces

Rs 300

Kakrar Jhaal

Full with 6 Pieces

Rs 600

Kakrar Jhaal

Half with 4 Pieces

Rs 400

Kerala Crab Masala

Full with 6 Pieces

Rs 600

Kerala Crab Masala

Half with 4 Pieces

Rs 400

Crab Masala Fry

Full with 6 Pieces

Rs 600

Crab Masala Fry

Half with 4 Pieces

Rs 400

See MENU & Order

Churpi Special 2020

Jumbo Ilish Meal

Mutton Combo Meal with Egg & Fish

Hilsa Sarse

Bhapa Hilsa

Dim Hilsa Jhal

Hilsa Paturi